Glosář

Nové a staré pojmy, které se budou v budoucnu používat pro BICOM BRM

Pojem Definice

Informace Informace jsou nezávislou nehmotnou entitou.

Není to ani energie, ani hmota a je základem biorezonanční metody BICOM (BRM). Život je možný pouze za existence všech tří podmínek: Hmota, energie a informace.

Přenos informací Informace jsou přenášeny z odesílajícího (nebo informace obsahujícího) systému do přijímajícího systému. K tomu je nutný nosič informací. Elektromagnetické vlny mohou sloužit jako nosiče informací. S BICOM BRM se přenášejí informace o frekvenčních vzorcích, které pocházejí od samotného pacienta, z nativních látek nebo z informací z paměťových médií (ampule, digitalizované látky atd.).

Nehmotná informační úroveň V BICOM BRM pracujeme na „nehmotné informační úrovni“. Informace jsou přenášeny prostřednictvím frekvenčních vzorků, které lze modulovat pomocí BICOMu. Tímto způsobem lze odstranit blokády nebo zatěžující poruchy informačního toku (komunikace) v organismu. Energetickými testovacími metodami (kineziologie, biotenzor, elektroakupunktura) se na „energetické úrovni“ testuje, která informace s organismem rezonuje a podporuje tak „samoléčebné síly“. Nehmotná informační úroveň obsahuje všechny informace a je to úroveň, na které probíhá kontrola, koordinace a řízení (vedení).

Energetická úroveň Pojem „energetická úroveň“ se v souvislosti s BRM používá pro oblast, ve které dochází k elektromagnetické interakci a jsou používány energetické testovací metody. Je spojena s materiální úrovní a nehmotnou informační úrovní. Meridiány, čakry a „elektromagnetická aura“ (viz EKG, EEG, EMG, MRT) se nacházejí na energetické úrovni. Na této úrovni tedy probíhá i mnoho metod z „energetické medicíny“ (např. akupunktura). Tok

energie může být zablokován, což přes úzké spojení mezi úrovněmi může mít dopad na materiální úroveň a nehmotnou informační úroveň (např. subjektivní citlivost).

Materiální úroveň Materiální úroveň zahrnuje v BRM vše „hmotné“ z fyzického těla, od nejmenších stavebních kamenů buňky až po orgány a orgánové systémy celého organismu, a to jak anatomicky, tak i funkčně (metabolismus, buněčné funkce, homeostáza organismu atd.).

Dualita vlna-částice Objekty kvantové fyziky mají jak aspekt hmotných částic, tak nehmotný vlnový aspekt. Není zde žádné „buď nebo“, ale jen „jak..., tak...“. Jaká vlastnost je vnímána závisí na volbě metody pozorovatele.

Vlnový vzorek Pojem vlnový vzorek má nahradit pojem „frekvenční vzorek“ a další podobné termíny v BRM. Vlnový vzorek představuje individuální směs všech produkovaných nebo odražených (elektromagnetických) vln vycházejících z živého nebo mrtvého objektu. Specifický vlnový vzorek přenáší informace z vysílače do přijímače. Vlnový vzorek je tedy nositelem informace.

Fotony Fotony jsou bezhmotná, elektricky neutrální kvanta, která se pohybují rychlostí světla. Mají vlastnosti jak vln, tak částic, a proto mají dualitu vlna-částice. Fotony jsou nosné částice elektromagnetické interakce, zejména ve spektru viditelného světla. Elektromagnetická interakce probíhá na „energetické úrovni“. Pojem „biofotony“ byl vytvořen prof. Poppem. Často se používá ve spojení s BRM.

Propojení Podle toho tvoří dvě propojené částice vždy jednotný systém, bez ohledu na to, jak daleko jsou od sebe. Pokud bychom změřili stav jedné částice, okamžitě by byl také znám stav jejího partnerské částice.

Kvantové objekty (obvykle ty, které byly vytvořeny společně) tak mohou být korelovány nefyzikálním

způsobem v tom smyslu, že měření vlastnosti A na jednom kvantovém objektu okamžitě určí vlastnost B druhého kvantového objektu. Fotony mohou být propleteny s ohledem na jejich polarizaci nebo směr jejich letu. Toho se využívá v pozitronové emisní tomografii (PET).

Fenomén propletení se používá také v BRT (terapii na dálku).

Homeostáza Homeostáza je stav rovnováhy otevřeného dynamického systému a slouží k autoregulaci. O homeostázu se lidský organismus snaží i samoregulací. BRT slouží jako „pomoc pro svépomoc“ tím, že odstraňuje blokády a podporuje samoregulaci organismu a tím i samoléčebné síly. Cílem BRM je eliminovat zatěžující vlivy a blokády v toku informací (v komunikaci), které narušují řád a harmonii organismu.

Rezonance Ve fyzice je rezonance zesílený „soukmit“ systému schopného oscilace. Je-li budicí frekvence rovna vlastní frekvenci oscilátoru, dosahuje amplituda kmitání maxima. To označujeme jako rezonanci. V biorezonanci BICOM testujeme rezonanci mezi vlnovým vzorem aplikovaným BICOMem a vlnovým vzorem pacienta pomocí energetických testovacích metod (kineziologie, tenzor, elektroakupunktura).

Vyvedení Termín „vyvedení“ by se v BRM v kontextu schématu KTT a dalších schémat již neměl používat. Nahrazuje se pojmy „terapie zatěžujících informací“ (obvykle Ai nebo Di) a v kontextu schématu KTT ve druhém kroku pojmem „harmonizace“ (A). Poslední krok byl dříve v kontextu schématu KTT označován jako „vyvedení“. BRM není o materiální eliminaci např. chemických látek, virů, očkování atd., ale o eliminaci rušivých nebo zatěžujících informací. Materiální vyvedení látek/patogenů atd. pak může být možné jako následek výše uvedeného, ale není primárním cílem. Záleží na kondici a regulační schopnosti jednotlivého organismu. Pokud jsou v důsledku eliminace zatěžujících informací eliminovány i hmotné látky/patogeny, děje se tak prostřednictvím detoxikačních (vylučovacích) orgánů.

Staré a nové pojmy související s konkrétními metodami BRM

Nové pojmy jsou označeny červeně.

Meridiánové ampule Obsahují informace o jednotlivých meridiánech a částech meridiánů. Nacházejí se v testovací sadě „5 elementů“. Tyto ampule se někdy mimo seminář KTT označují jako „orgánové ampule“. Již by neměly být označovány jako „orgánové ampule“, protože obsahují hlavně informace o meridiánech.

Ampule s elementy Ampule s elementy se nacházejí v testovací sadě „5 funkčních okruhů (5 elementů)“ a obsahují informace o elementech vycházejících z teorie 5 elementů tradiční čínské medicíny.

Orgánové ampule Orgánové ampule se nenacházejí v testovací sadě „5 elementů“, ale pouze v testovací sadě „Degenerované buňky II/Imunologie“ a v testovací sadě „Hormony“ (endokrinní žlázy/orgány). Orgánové ampule v nejširším slova smyslu jsou také ampule klouby a obratle. Nacházejí se v testovací sadě „Ortopedie“ a obsahují informace o kloubech a obratlích.

Ampule „Zuby“ se nacházejí v testovací sadě „Ortopedie“ a obsahují informace o zubech.

Tlumící ampule Tlumící ampule se nacházejí v testovací sadě „5 funkčních okruhů (5 elementů)“ a obsahují informace k tlumení elementů. Tlumením rozumíme snížení (patologického) „nadbytku energie" v daném elementu. Také v testovací sadě „Zuby“ se nachází jedna ampule nazvaná „Tlumení zuby“. Zde se jedná také o tlumení nadměrné energie.

Stabilizační ampule Pojem pro ampule použité v posledním kroku schématu KTT (Ampule testovací sady „5 elementů“). Stabilizují na konci ošetření a skládají se z prioritního elementu a případně meridiánové ampule tohoto elementu a případně růžové ampule z této testovací sady, které byly vytestovány v kombinaci.

Harmonizační ampule Všechny ampule používané k harmonizaci jako „růžové ampule“. V jednotlivých testovacích sadách. Podporují samoléčící schopnost těla. Obvykle se testují a ošetřují terapií typu A. Patří sem také různě barevné ampule z různých testovacích sad, pokud jsou testovány a ošetřeny terapií typu A a slouží k harmonizaci.

Zátěžové ampule Tyto ampule obsahují „zatěžující informace“ (např. informace o virech, bakteriích, plísních, parazitech, těžkých kovech, alergenech, chemických látkách atd.) a jsou obvykle testovány a ošetřovány terapií typu Ai. Informace v nich obsažené zatěžují organismus a mohou bránit toku informací a samoléčebných sil.

Oficiální schéma KTT podle nové terminologie

  • - Základní terapie
  • - Následná terapie (odstranění blokád, otevření vylučovacích orgánů, programy pro meridiány nebo podle indikací)
  • - Terapie zatěžujících informací (provádí se s pomocí „zátěžových ampulí“)
  • - Harmonizace (provádí se s pomocí „harmonizujících ampulí“)
  • - Stabilizace (provádí se pomocí „Stabilizačních ampulí“ (meridiánové ampule a ampule elementů z testovací sady „5 elementů“))
  • - Případné „Tlumení“ (provádí se „tlumícími ampulemi“ z testovací sady „5 elementů“)