Biorezonanční metoda BICOM: Stručný popis

Biorezonanční metoda BICOM je metoda zkušenostní medicíny. Pochází z regulační a informační medicíny, opírá se o desítky let zkušeností a používá se jako doplněk klasické medicíny, která však dodnes tento typ medicíny neuznává pro nedostatek randomizovaných a placebem kontrolovaných dvojitě zaslepených studií.

Nyní je dobře známo, že život je možný pouze tehdy, jsou-li splněny tři podmínky: Hmota, energie a informace. Informace není ani energie, ani hmota, je nehmotná a srovnatelná s významem zprávy od vysílajícího do přijímajícího systému. Aspekty informace, energie a hmoty nacházíme i v tradiční, konvenční medicíně, a to jak v diagnostice, tak v terapii. Každý lék je také nositelem informace.

Kromě elektrických procesů v receptorových proteinech a biomembránách obecně hrají roli v buněčné komunikaci a přenosu informací také elektromagnetické interakce prostřednictvím světla (biofotony). Specifické vzory elektromagnetických vln fungují jako nosiče informací. Tyto vlnové vzory mohou být modulovány přístrojem BICOM, aby se odstranily rušivé nebo zatěžující informace v organismu. Cílem je obnovit volný tok léčivých informací (buněčná komunikace) a tím podpořit seberegulaci organismu a samoléčebné síly. K terapii lze použít individuální informace specifické pro pacienta nebo informace z nativních látek, digitalizovaných substancí nebo informace uložené na paměťových médiích.

Jako vysvětlení vlivu biorezonance slouží model založený na třech úrovních: materiální úroveň, nehmotná energetická úroveň a nehmotná informační úroveň. Biorezonanční metoda BICOM však pracuje především na nehmotné informační úrovni. Jelikož jsou všechny úrovně vzájemně propojeny, může docházet i k projevům na energetickou a hmotnou úroveň. Individuální reakce příslušného organismu závisí na aktuální kondici a schopnosti regulace, přičemž cílem je vždy homeostáza, obnova zdravotního stavu.

Nesrovnalosti vůči nálezům konvenční medicíny vyplývají z různých úhlů pohledu. Zatímco zaměření biorezonance BICOM je založeno na informacích a kvantově fyzikálních principech (dualita vlny a částic), přístup konvenční medicíny je stále založen na starém mechanicko-deterministickém pohledu na svět (Newton).

Na rozdíl od jiných „frekvenčních terapií“ je biorezonance BICOM metodou, která je vysoce individuální a dokonale přizpůsobená potřebám pacienta díky využití vlastních informací pacienta a možnosti testování specifických vlnových vzorů pro rezonanci.